Mercury ERP

Sexlər və sahələr

Sexlər və sahələr

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ MƏZMUN                 MÜƏLLİF HAQQINDA  MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu       İstehsalatda uçot            Sexlər və sahələr

Sexlər və sahələr

Mürəkkəb məmulatların istehsalı müxtəlif avadanlıqlarda tədarükün ardıcıl emalına və ya müxtəlif komponentlərin müxtəlif əməkdaşlar tərəfindən quraşdırılması və sonra əsas konveyerdə birləşməsinə ayrılır. Qida məhsullarının istehsalında, müxtəlif mal qrupları (balıq və qənnadı məmulatlar) Sanitariya normaları və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif otaqlarda istehsal edilməlidir.

İstənilən halda, istehsal prosesi sexlərə və sahələrə paylanır. Gəlin fərqin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirək.

Sex tamamilə ayrılmış bir bölmədir. O, özü xammal qalıqlarının, tamamlanmamış istehsalatın və məhsulun uçotunu aparır. Mercury ERP-də hər sex bir anbardır. Biz sadələşdirilmiş avtoistehsalat misalımızda aşağıdakı sexləri/anbarları yaradacağıq:

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı.

Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Sexlərin özləri sahələrə ayrılır. Sahələrin öz qalıqları olmur, onlar məxsus olduqları sexin qalıqlarından istifadə edirlər. Yeni sex yaradılan zaman avtomatik olaraq onun yeganə sahəsi də yaradılır. Sahələri anbar kartoçkasının müvafiq bölməsində redaktə etmək olar:

Bununla belə, sahələr öz istehsal tapşırıqlarını alır və onun yerinə yetirilməsinə görə hesabat verirlər.

Sexlər adətən avadanlığın və ya texnoloji prosesin xüsusiyyətlərini rəhbər tutaraq sahələrə bölünür. Məsələn, ərzaq məhsullarının istehsalı olan Ət sexində Parçalanma sahəsi və Ətin sümükdən ayrılması sahəsi ola bilər.

Misalımızda Ban sexi iki sahəyə bölünəcək. Əsas və pres sahələri.

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı. Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması